Doc. dr. sc . Suzana Ljubojević Hadžavdić, spec. dermatologije i venerologije

Doc. dr. sc. Suzana Ljubojević Hadžavdić rođena je 1971. godine u Zagrebu. Srednju je školu završila u SAD-u. Diplomirala je 1996. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2002. godine položila specijalistički ispit iz dermatologije i venerologije, te radi u Klinici za kožne i spolne bolesti. 2003. godine je magistrirala, a 2007. godine doktorirala. Od 2008. godine ima zvanje docenta, te predaje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svom znanstvenom području, struci ili nastavi usavršavala se u međunarodno prepoznatim institucijama u Njemačkoj, Austriji, SAD-u i Australiji. Sudjelovala je u mnogim projektima, znanstvenim istraživanjima, te je autor brojnih znanstvenih članaka i poglavlja u medicinskim udžbenicima.

Doc. Hadžavdić